U Hřbitova 291, 696 32 Ždánice +420 518 633 301 +420 727 847 627

Obory

Hudební obor

Hra na zobcovou flétnu
Mgr. Miroslav Procházka, Radka Horehleďová, DiS., Petr Švaňhal

Hra na příčnou flétnu
Radka Horehleďová, Dis.

Hra na klarinet, Hra na saxofon
Petr Švaňhal, Mgr. Miroslav Procházka

Sólový zpěv
Radka Horehleďová, DiS.

Hra na klavír
Mgr. Erika Smithová, Ph.D., MgA. Vít Trumpeš, DiS. et DiS., Mgr. Radim Pokorný

Hra na housle
MgA., M.A. Robin Červinek, DiS.

Hra na kontrabas
Petr Švaňhal

Hra na kytaru
Mgr. Vítězslav Začal

Hra na cimbál
Bc. Michal Procházka

Hudební nauka
Mgr. Miroslav Procházka

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. Žákovi je umožněno osvojit si hru na hudební nástroj případně zpěv. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní a souborové hře nebo ve sborovém zpěvu. Později může uplatnit získané znalosti a vlastní mimořádné nadání v oblasti improvizace, komponování hudby, využívání moderních technologií v hudbě atd. Výuka se realizuje v podobě individuální výuky (např. sólová hra na nástroj) a v podobě kolektivní výuky (např. hra v souboru, hra v cimbálové muzice, pěvecký sbor, komorní hra, čtyřruční hra atd.).

Struktura studia

Přípravné studium I. stupně:

 • studium se snaží přirozenou a nenásilnou formou vzhledem k věku dítěte rozvíjet jeho hudební nadání v rámci jeho dětského vnímání i rozumového chápání,
 • lze sem přijmout i děti předškolního věku od 5 let, které mohou v přípravce setrvat i 2 roky studia.

 

Základní studium I. stupně:

 • do 1. ročníku I. stupně studia jsou přijímáni žáci od 7 let,
 • žák se v hlavním předmětu učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních,
 • od 1. do 5. ročníku je povinným předmětem Hudební nauka, kde jsou žáci vzděláváni v hudební teorii a hudebních dějinách,
 • od 4. ročníku jsou žáci zařazováni do povinně volitelných předmětů, jako komorní hra, cimbálová muzika, sborový zpěv, folkový soubor
 • studium I. stupně je ukončeno absolventským koncertem.

 

Základní studium II. stupně:

 • navazuje na studium I. stupně a rozšiřuje technické, výrazové prostředky vyspělejších žáků,
 • žáci se postupně seznamují s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení hry z listu, upevňují svou paměť a své nástrojové i pěvecké schopnosti,
 • ve II. stupni studia mají žáci kromě hlavního předmětu povinný jeden z volitelných předmětů stejně jako ve stupni I.,
 • studium II. stupně je rovněž zakončeno absolventským koncertem.

 

Cílem všech pedagogů naší školy je vychovat ze svých žáků v hudebním oboru absolventy, kteří dosáhnou takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni hrát na zvolený nástroj, resp. zpívat, studovat nové skladby v rozsahu svých možností a uplatňovat se jako platní členové hudebních souborů. Snaží se navázat a pokračovat se svými žáky v lidových a folklorních tradicích vycházejících z našeho regionu a regionů přilehlých.

Výtvarný obor

Kresba, malba, grafika, kombinované techniky, keramika
Mgr. Anna Horáková

Výtvarný obor je určen dětem, které mají zájem aktivně výtvarně tvořit. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, učí děti hledat co říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak se vyjádřit. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých. V průběhu studia se seznámí se základy kresby, malby, grafiky, modelování i dějin výtvarného umění. Při vyučování klademe důraz na rozvíjení dětské fantazie v plošné i prostorové tvorbě, na vedení k originálnímu výtvarnému projevu a k odvaze vymýšlet si a uskutečňovat vlastní postupy.

Struktura studia

Přípravné studium I. stupně je určeno pro děti ve věku 5-6 let. Kritériem přijetí je výtvarné nadání a vyspělost žáka. Jeho úkolem je citlivě rozvíjet dětskou představivost pomocí výtvarného zpracovávání námětů, ke kterým mají vlastní citový vztah. Spolu s tím se učí jednoduché výtvarné techniky spojené se zvládáním základních pracovních návyků, což je důležité pro další rozvoj dítěte ve výtvarné oblasti. Při tvorbě využívají svou intuici a učí se pracovat v kolektivu.

I. stupeň základního studia je určen pro děti od 7 do 14 let (1.-7. ročník). Napříč těmito ročníky žáci získávají a nadále rozvíjí odborné znalosti a dovednosti v jednotlivých předmětech. Celou šíří vyučování prvního stupně volně prolíná teorie výtvarné kultury, která není samostatným předmětem, nýbrž je začleňována průběžně do obsahu učiva. Nesoustřeďuje se pouze na chronologický vývoj, ale na chápání a smysl výtvarné kultury v jednotlivých obdobích a vlastní využití těchto znalostí v praxi.

Na konci 7. ročníku žák ukončuje I. stupeň vzdělání závěrečnou absolventskou prací, která prokáže odpovídající výtvarnou vyspělost. Žák má možnost zvolit si téma i předmět, ve kterém bude absolventská práce vykonána.

II. stupeň základního studia  je určen pro žáky čtrnáctileté a starší, kteří zde dále rozvíjí svůj výtvarný názor. Výuka je více individuálně orientována podle zájmů a zaměření jednotlivých studentů. Teorie výtvarné kultury se zde stává samostatným předmětem, který žáky podrobněji seznamuje s jednotlivými obdobími dějin výtvarné kultury. Výuka se organizuje ve skupině do 10 žáků s dotací 3 vyučovací hodiny za týden. Nadaným žákům výtvarného oboru ZUŠ lze nabídnout rozšířené studium. V případě zájmu a možností školy se výuka dá realizovat též prostřednictvím studia pro dospělé.